Dünya denizcilik sektöründe yönetişim örnekleri

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kamu yönetimi literatürü incelendiğinde son yıllarda yeni yönetim tekniklerinin ve örgütlenme modellerinin mevcut sistemlere dâhil edilmeye başlandığı görülmektedir. Hantal, bürokratik, zorlayıcı idari yapılar yerine etkin, esnek, şeffaf, işbirlikçi, eşitlikçi, hesap verebilir ve katılımcı yapıların oluşturulma çabaları bazı kavramların daha çok telaffuz edilir hale gelmesine yol açmıştır. Bu kavramlardan biri de yönetişimdir.

Yönetişim uygulamaları rekabetin hemen hemen her gün arttığı uluslararası toplumda ulusal rekabet edebilirliliklerini temin etmek isteyen ülkeler için daha da önemli hale gelmektedir. Bu çabalardan denizcilik sektörü de payını almaktadır. Ancak denizcilik sektöründe çok çeşitli ve karmaşık yönetişim modellerinin varlığı hükümetlerin küresel olarak harmonize edilmiş bir yönetişim yaklaşımını kabul etmelerini güçleştirmektedir.

Söz konusu çeşitli yönetişim mekanizmaları daha doğru bir ifade ile uygulamaları denizcilik danışma konsey veya komitelerinden, kamu-özel sektör ortaklıklarına, ortaklaşa yönetişim modelinin somut örneği liman otoritelerinden denizcilik kümelerine kadar değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

Deniz ticareti sektörü söz konusu olunca dünyada öne çıkan yönetişim örneklerinin incelenmesi yönetişim ilkelerinin hem kamu politikaları hem de ticari hedefler üzerindeki olumlu etkisi ve Türk deniz ticaretine sunacağı uygulanabilir örnekler düşünüldüğünde kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu noktada şüphesiz örneklerini daha da çoğaltabileceğimiz yönetişim uygulamalarının birkaçını şu şekilde özetleyebiliriz.

ABD Denizyolu Taşımacılığı Ulusal Danışma Konseyi (Marine Transportation System National Advisory Council, MTSNAC)

ABD denizyolu taşımacılığı sistemi, kişilerin ve eşyaların değişik taşıma modlarıyla bir yerden bire taşınmasına izin veren suyolları, limanlar ve intermodal kara bağlantılarını kapsamaktadır. Denizyolu Taşımacılığı Ulusal Danışma Konseyi (Marine Transportation System National Advisory Council, MTSNAC) Amerikan deniz otoyollarının geliştirilmesi ve etkin kullanımı, limanların gelişmesi ve deniz ticaretini etkileyen diğer konularda Ulaştırma Bakanlığı’na tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş bir istişare organıdır. Konsey Ulaştırma Bakanlığı’nın başkanlığında özel sektör temsilcilerinin katılımıyla toplanmaktadır. Konseyin esas görevi denizyolu taşımacılığı gelişimine dair Ulaştırma Bakanlığı’na tavsiyelerde bulunmak olduğu kadar Konsey deniz otoyolları alt komitesi ve Bakanlık Liman Danışma Konseyi ile birlikte ulusal deniz otoyollarının ve limanların gelişmesine özel bir önem vermektedir. Konsey etkin ve çevreye dost denizyolu yük ve yolcu taşımacılığını etkileyen bakanlık politikalarına sektörel paydaşların ve akademisyenlerin kendi bakış açılarıyla katkı sağlamaları üzerine tasarlanmıştır. Konseyin üyeleri taşımacılık firmalarının, sendikaların, merkezi ve yerel kamu kurumlarının, işçi örgütlerinin, akademik çevrelerin ve çevre koruma gruplarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Konseyin temel görevi Amerikan denizyolu taşımacılığı sisteminin öngörülen ticaret artışlarına en iyi şekilde cevap verebilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’nın politikalarına, planlarına, finansman çözümlerine tavsiyelerde bulunmaktır.

Konsey toplantıları Yürütme Kurulunun izniyle yılda iki kez yeterli paydaş katılımıyla toplanmaktadır. Toplantılar tele konferans yöntemiyle de gerçekleşebilmektedir. Konsey üç kişilik yürütme kurulundan ve liman ve denizyolu taşımacılığı özel şirketlerinden, federal devlet ve yerel kamu otoritelerinden oluşan 26 üyeyle birlikte Ulaştırma Bakanının tespit ettiği toplam 29 kişiden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Konsey üye tam sayısının en az yarısı ve yürütme kurulu başkanı veya başkan yardımcısıyla toplanır.

ABD İş Güvenliği ve Sağlığı Denizcilik Danışma Komitesi (Maritime Advisory Committee for Occupational Safety and Health, MACOSH)

İş Güvenliği ve Sağlığı Denizcilik Danışma Komitesi, denizcilik endüstrisine dair meselelerle ilgili olarak İş Güvenliği ve Sağlığı müsteşarı aracılığıyla Çalışma Bakanlığı’na tavsiyelerde bulunan, danışmanlık yapan ihtiyari bir komitedir. Komite bakan tarafından atanan ilgili sektörel paydaşlardan ve kamu idaresinden oluşan 15 kişiyle temsil edilmektedir.

Komitenin başlıca görevi Amerikan denizcilik endüstrisindeki özellikle gemi inşa, gemi söküm, gemi bakım-onarım ve kıyı tesislerindeki işçilerin sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili olarak tüm denizcilik sektörünü etkileyen hususlarda Çalışma Bakanlığı’na danışmanlık hizmeti vermek ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite ayrıca işçilerin eğitimi, sosyal hakları ve tüm çalışan kesimin iş güvenliği ve sağlığı şartlarının düzeltilmesi konulardaki standartların tespitinde tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır. Komite denizcilik endüstrisine dair karmaşık ve hassas meselelerde bakanlığa kolektif bir uzmanlık sağlamaktadır. Komitenin toplantıları tüm paydaşlara açıktır.

Kanada Denizcilik Danışma Konseyi

Kanada Denizcilik Danışma Konseyi (Canadian Marine Advisory Council, CMAC), denizcilik meselelerine dair Kanada’nın ulusal istişare organıdır. Toplantılar sonbaharda ve ilkbaharda olmak üzere yılda iki defa yapılır. Katılımcılar  deniz emniyeti, güvenliği, seyrüsefer, deniz kirliliği ve acil müdahale gibi konularda denizyolu taşımacılığının taraflarıdır. Katılımcılar kendi sorumluluk alanları ile ilgili görüş bildirmek zorundadırlar. Halka açık bir şekilde yapılan tüm konsey toplantılarındaki tutanaklar herkesin erişimine açıktır. Konseyin koordinasyonunu Ulaştırma Bakanlığı’nın üst düzey yöneticileri yapmaktadır.

Ulusal Denizcilik Danışma Konseyi toplantıları açılış ve kapanış oturumlarından oluşmaktadır. Bu oturumlarda oluşturulabilen çalışma grupları spesifik bir daimi komiteye rapor verirler. Ulusal Daimi Komiteler Ulaştırma Bakanlığı’nın ve sektörün bir temsilcinin eş başkanlığında yönetilir. Gündeme ilişkin konular eş başkanlarca tespit edilir.

Ulusal Konsey toplantıları başkent Ottowa’da düzenlenir. Öte yandan toplanma ve karar alma süreçleri Ulusal Danışma Konseylerine benzeyen toplam 6 adet Bölgesel Denizcilik Danışma Konseyi toplantısı da bulunmaktadır. Kanada Denizcilik Danışma Konseyinin ulusal toplantılarının sekretaryasını Kanada Denizcilik İdaresi (Transport Canada Marine Safety) yürütürken bölgesel toplantıların sekretaryasını denizcilik idaresinin bölge ofisleri ve uygulanabildiği yerde Kanada Sahil Güvenliği tarafından yürütülmektedir.

Hong Kong Denizcilik Endüstrisi Konseyi (Hong Kong Maritime Industry Council, MIC)

Hong Kong Denizcilik Endüstrisi Konseyi, Hong Kong denizcilik sektörünün rekabet edebilirliliği ve etkinliliğini artırmak üzere Haziran 2003’te hükümetin “Hong Kong’un Uluslararası Denizcilik Merkezi Rolünü Güçlendirecek Çalışma” kararı ile kurulmuştur.

Hong Kong denizcilik sektörünü daha da geliştirecek tedbirlerin alınmasında ve inisiyatiflerin başlatılmasında hükümete tavsiyelerde bulunan özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu idarecilerinden oluşan yüksek düzeyli bir danışma organıdır. Hükümete denizcilik hizmetlerinin sunulmasını geliştirerek ve denizcilik endüstrisinin operasyonlarını iyileştirerek yardımcı da olmaktadır. 

Konsey denizcilik hizmetleri, verimlilik ve performans konularına dair değişim taleplerini dikkate alarak Hong Kong denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını değerlendirir ve Hong Kong’un dünyanın diğer denizcilik merkezleriyle rekabet edebilirliliği geliştirir; Kamu idaresi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında koordinasyonu sağlar; Sektör temsilcileri için denizcilik sektörünün geliştirilmesi hususlarında bir istişare forum alanını olarak hizmet görür; Hong Kong denizcilik endüstrisinin gelişimini hızlandırmak üzere tanıtım faaliyetleri yürütür; Denizcilik endüstrisinin etkinliğini ve rekabet edebilirliliği geliştirmek üzere önlemler alır ve tavsiyelerde bulunur. Hong Kong Denizcilik Endüstrisi Konseyi 1 Ocak 2013-31 Aralık 2014 dönemi için seçilen başında Ulaştırma ve İskan Bakanı’nın bulunduğu toplam 20 kişiden oluşmaktadır. Kamu idarecilerinin, özel sektör ve üçüncü sektör temsilcilerinin oluşturduğu konseyin üyeleri arasında Hong Kong Armatörler Birliği Başkanı, Hong Kong Düzenli Hat Taşımacılığı Derneği Başkanı, Deniz Ulaştırma Enstitüsü Başkanı ve Hong Kong Denizcilik İdaresi (Marine Departmant) Başkanı da bulunmaktadır.

Avustralya Denizcilik Emniyet Otoritesi (Australian Maritime Safety Authority, AMSA)

İhracatının %99’unu denizyoluyla gerçekleştiren Avustralya’da Avustralya Denizcilik Emniyet Otoritesi deniz emniyeti ve deniz çevresinin korunmasına ilişkin görevleri yerine getirmekten sorumludur. Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dışındaki diğer kurumlar, IMO kaynaklı görevleri yasal mevzuata dayanarak ya da AMSA ile yapılmış olan işbirliği protokolleri ile yerine getirmektedir.

AMSA’nın idaresi 7 üyeden oluşan kurulun sorumluluğundadır. Üyeler deniz ticareti ve deniz emniyeti faaliyetlerinin icrası için uygun yetenek ve uzmanlığa sahip özel sektör ve hükümet temsilcilerinden oluşmaktadır. AMSA bünyesindeki istişare mekanizması yönetişim uygulamaları arasında gösterilebilir. AMSA’nın denizcilik sektörüne dair projeleri sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir istişare sürecine tabidir.

Avustralya Ulaşım ve Altyapı Daimi Konseyi (The Standing Council on Transport and Infrastructure, SCOTI)

Federal bir devlet yapısına sahip Avustralya’da Eylül 2011 tarihinde Avustralya Hükümetleri Konseyi (Council of Australian Governments, COAG) tarafından ulaşım ve altyapı konularında çalışmak üzere Ulaşım ve Altyapı Daimi Konseyi kurulmuştur. Söz konusu konsey Avustralya Yerel Yönetim Birliği’nin yanısıra ulaşım ve altyapı meselelerinden sorumlu eyalet ve bölge bakanlarından oluşmaktadır. Konseye hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında altyapı planlamalarının ve yatırımların koordinesini sağlamak üzere faaliyet gösteren Altyapı Çalışma Grubu ve ulaşım konularına odaklanan Ulaşım ve Altyapı Üst Düzey Memurlar Komitesi yardım etmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Daimi Konseyin hedefi etkin, verimli, emniyetli, sürdürülebilir, erişilebilir ve rekabetçi ulusal ulaşım ve altyapı sisteminin koordinesini sağlamaktır. Konsey aracılığıyla geliştirilen işbirliği ve istişare mekanizmaları özellikle karayolu, denizyolu ve demiryolu yatırımlarının ve politikalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Eyaletlerin ve bölgelerin ulaşım ve altyapı işlerinden sorumlu bakanlarından oluşan Konsey yılda iki kez toplanmakta ve her toplantı sonucu toplantı kararlarından oluşan bir tebliği yayınlamaktadır.

Deniz İş Sözleşmesi Özel Üçlü Komitesi

MLC 2006 olarak bilinen denizcilik sözleşmesi gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam koşulları ile ilgili ILO sözleşmelerini güncelleme ve birleştirme, gemi çalışanlarının eğitim seviyelerini yükseltme, deniz taşımacılığı sektöründe kötü yaşam ve çalışma şartlarının finansal bir avantaj olmasını önleme ve eşit şartlar oluşturma çalışmaları sonucunda ortaya çıkan, denizcilik otoritelerince SOLAS, MARPOL ve STCW ile birlikte Uluslararası Deniz Hukukunun 4’üncü temel kaynağı olarak nitelendirilen bir sözleşmedir.

MLC’nin getireceği uygulanması zorunlu düzenlemelere ilişkin sorun yaşanmaması açısından gemi sahipleri ve yöneticilerinin, sendikaların, liman yetkililerinin, hükümetlerin ve diğer ilgili kurumların işbirliği içinde çalışması zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda yönetişim mekanizmalarının somut bir örneğini oluşturacak şekilde MLC, uygulamada üçlü komitelerle (sendikalar, devlet ve işveren tarafının temsil edildiği) sürecin denetiminin sağlanacağı bir düzenleme getirmektedir. MLC’nin XIII. Maddesi Dünya Çalışma Örgütü (ILO) yönetim kurulu tarafından Özel Üçlü Komite’nin (Special Tripartite Committee) kurulmasını öngörmektedir. Söz konusu komitenin yetkisi konvansiyonun işleyişini sürekli gözden geçirmek olacaktır. Komite konvansiyonu onaylamış her bir ülke hükümetinin atadığı iki ve ILO Ortak Denizcilik Komisyonu (Joint Maritime Commission) ile yapılan istişareden sonra ILO yönetim kurulunca atanan gemi sahibi ve gemi adamlarının temsilcilerinden oluşacaktır. Komitenin MLC Kod’una getirilecek değişikliklerle ilgili önemli bir rolü bulunmaktadır Konvansiyonun uygulanmasında eksiklikler ve hatalar tespit edilmiş ise veya konvansiyonun güncellenmesi gerekiyorsa Üçlü Komite konvansiyonun XV. Maddesine göre değişiklikler yapmaya yetkilidir. Komite aynı zamanda VII. Maddeye göre armatör veya gemi adamı örgütlerine sahip olmayan ülkelere konvansiyonu uygularken danışmanlıkta yapabilecektir.

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Teşkilatı (Maritime Coast Guard Agency-MCA)

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Teşkilatı (Maritime Coast Guard Agency-MCA), tüm İngiltere’de deniz ticaretine ilişkin hususlardan ziyade deniz emniyeti politikasını yönetir. Teşkilat söz konusu görevlerini ifa ederken İngiliz siyasal sisteminin yönetişim mekanizmalarından biri olan istişare sürecinden yararlanmaktadır. Deniz emniyeti ve güvenliği ve çevreye ilişkin konularda oluşturulacak yasal mevzuat öncesi başlatılan istişare süreciyle politika oluştururken ve kural koyarken tüm paydaşların görüş, istek, talep, beklenti ve şikayetleri dikkate alınmaktadır. Karardan etkilenecek olanların oluşacak kararlara etki etmesini amaçlayan istişare süreci karar alıcıların modern iletişim teknolojilerini kullanarak bilgi toplamasına ve şeffaflık ilkesinin geliştirilerek kaliteli kararların alınmasına izin vermektedir. Yeni fikirleri toplamadan farklı alternatiflerin test edilmesine kadar çeşitli sonuçları olabilen süreç paydaşlara etkin ve verimli bir değerlendirme yapabilmelerini sağlayacak şekilde yeterli bir süre vermektedir. Farklı çıkarların çokluğu, meselenin karmaşıklığı veya dış etkenlere bağlı olarak değişen bu süre 2 ile 12 hafta arasındadır. Yöntem olarak e-posta, forumlar, kamu toplantıları, çalışma grupları, hedef gruplar, anket çalışmaları gibi informal yapılardan yararlanılmaktadır. Böylece örneğin AB karasularında çalışan gemiler için ISM Kod uygulamalarından Deniz İş Sözleşmesi’ne kadar muhtelif konularda tüm sektörel paydaşlar gündem oluşturma ve politika geliştirme sürecine girdi sağlamada eşit bir şekilde etki edebilmektedirler. İletilen istek ve beklentiler kamu görevlilerince mevzuat çalışmalarında dikkate alınarak en sağlıklı kararın ortaya çıkması sağlanabilmektedir.

İngiltere Deniz Ticareti İnisiyatifi (Maritime UK)

Denizyolu taşımacılığı, limanlar ve deniz ticareti faaliyetlerinin bir koalisyonu olan Maritime UK, ortak çıkarlara dair hususlarda tek bir ses gibi hareket eden bir inisiyatiftir. Deniz ticaretini oluşturan tüm konularda endüstrinin ortak sesinin yasa yapıcılar tarafında daha açık ve net bir şekilde duyulmasını amaçlamaktadır. Maritime UK İngiltere’de denizcilik sektöründe faaliyette bulunan 7 adet (Baltic Exchange, British Port Association, UK Chamber of Shipping,  Maritime London, Passanger Shipping Association, UK Major Port Group ve Federation Council of the Institute of Chartered Shipbrokers) ticari birlik ve örgütten oluşmaktadır. Söz konusu üyeler şu şekildedir:

UK Maritime üyeleriyle birlikte İngiliz ekonomisine ve istihdamına denizcilik sektörünün katkısını göstermek, İngiliz denizciliğinin mevcut ve gelecek kuralları üzerinde etkide bulunmak ve Avrupa Birliği ve uluslar arası platformlarda tek ses olabilmek üzere İngiliz hükümeti, parlamento, karar vericiler ve partilerle birlikte işbirliği mekanizmaları kurmakta, geçici kurullar oluşturmakta ve istişare mekanizmalarını hayata geçirmektedir.

Denizcilik Kümeleri (Maritime Clusters)

Küme kavramı denizcilik aktivitelerinin kümelenmesi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Denizyolu taşımacılığı, gemi inşa, limancılık ve diğer denizcilik işleri coğrafi olarak bir dizi küme içinde yer almaktadır. Örneğin Avrupa Denizcilik Kümeler Ağı (European Network of Maritime Clusters) ulusal, bölgesel, yerel ve eşdeğer yapıların gevşek bir konfederasyonudur. Avrupa denizcilik sektörünü ve denizcilik ekonomisini geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefleyen kümeler ağı, bu görevini ulusal denizcilik kümeleri arasında geliştirmiş olduğu gayri-resmi sektörel yönetişim ağları ile yürütmektedir. Söz konusu bu ağ tüm iktisadi örgütlerin doğrudan ve dolaylı bir şekilde katılım göstererek ve ortak lobicilik faaliyetlerinde birbirlerini destekleyerek sektörün ihtiyaçlarını dillendirebilecekleri bir platformdur. Her bir ülkenin denizcilik sektörünün ekonomik görünümünü ve denizcilik idarelerini attığı adımları yıllık toplantılar, gayri-resmi görüşmeler ve Internet kanalıyla aktardığı en iyi uygulamaların paylaşılması ve değiş tokuşu platformu olan Avrupa Denizcilik Kümelerinde amaç gelecekti ortak eylemler için bir çerçeve geliştirmektir.

Avrupa Birliği politikacılarının ve karar alıcılarının farkına vardıkları ve bu amaç doğrultusunda 2007 yılında yayınlanan mavi kitaptaki “Avrupa Birliği Entegre Denizcilik Politikası”nda ifade edildiği üzere Avrupa Denizcilik Kümeleri Ağı birlik içinde ortak ve entegre denizcilik politikalarının oluşuma katkı sağlamayı hedeflemektedir. Denizcilik Kümeleri Ağı söz konusu entegre denizcilik yaklaşımına ulusal kümelerin kendi ülkelerindeki tüm denizcilik faaliyetlerini bünyelerine katmaları doğrultusunda destekleyerek ve gerçek anlamda ulusal küme temsilcilerini bir araya getirerek katkı sağlamaktadır.

Tüm üye kuruluşların kendi ülkelerindeki denizcilik faaliyetlerinin tamamını veya önemli bir kısmını temsil edecek şekilde sektörler arası bir yapıda olması beklenmektedir. Her bir ulusal kümenin tipi tamamen devlet kontrollünde veya tamamen özel sektör kontrolünde olabileceği gibi kamu-özel-sivil toplum karışımı şeklinde de olabilmektedir. Bazı kümeler sadece birkaç faaliyet alanını kapsarken bazıları ise iç suyolu taşımacılığı, lojistik sektör, kıyı turizmi, sigortacılık ve finansman gibi çok kapsamlı da olabilir. Kurulduğu 2005 yılından veri Avrupa Denizcilik Kümeler Ağı üyelerini ve kapsadığı coğrafi alanı genişletmektedir. Halihazırda 18 devlet üyedir. Her bir üye devletin kendi ülke sınırları içinde yönetişim örneklerinin somut uygulamalarını gördüğümüz denizcilik kümeleri mevcuttur.

Sonuç olarak, ülkemizin kalkınma sürecine, denizcilik sektöründeki küresel gelişmelere ve çağdaş yönetim tekniklerine paralel olarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmesine katkısı yadsınamayacak olan deniz ticareti sektörünün mevcut iç dinamiklerinin harekete geçirilebilmesi için üzerine görev düşen her kişi, merci, kurum ve kuruluşun işbirliği içinde gereken çabayı göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de deniz ticareti sektörünün yönetiminde zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. Söz konusu değişim sürecinde devletin toplumdaki rolü ile hükümet, bürokrasi ve sektördeki işletmeler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtma ve biçimlendirme ihtiyacı baş göstermektedir. Bu ihtiyacı en çok hisseden deniz ticareti sektöründe karar alma ve politika oluşturma süreçlerinde sürekli etkileşim içindeki aktörlerin talep ve beklentilerinin dikkate alarak her anlamda beklenen verimin optimal düzeyde sağlanması için yukarıda kısaca özetlediğimiz somut yönetişim mekanizmaların kurulması gerekmektedir.

Bu suretle denizcilik idaresine düşen görev amaçların ve hedeflerin başarılmasında tüm ilgili tarafların katılımını kolaylaştıracak mekanizmaları formüle etmesidir. Çünkü yönetişim anlayışı devletin nasıl işlediğine, kapasitesini neyin belirlediğine, yükümlülüklerinin ne olduğuna ve demokratik ve hesap verebilir hükümet örgütüne dair geleneksel anlayışı etkileyip kamu sektörü tarafından işbirlikçi yönetişim düzenlemelerinin ve ortaklıkların oluşturulmasını sağlayan alan yaratıcı etkileşime fırsat vermektedir. Bunun için de hükümet organizasyonlarına ve içsel süreçlere odaklanmaktan ziyade deniz ticareti politikalarının büyük kısmını oluşturan sektörler arası süreçlere odaklanılmalıdır.

Dipnot: Ortak Denizcilik Komitesi denizcilik meselelerinde standart koyarken ILO yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunan daimi bir organdır.Yönetim kurulu başkanından, iki yönetim kurulu üyesinden (bir işveren, bir işçi), 20 adet düzenli armatör üyeden, 20 adet düzenli gemi adamı üyelerinden, 4 adet yardımcı armatör üyden ve 4 adet yardımcı gemi adamı üyeden oluşmaktadır.  

 DR.EMRAH YAMAN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1286
   AliNasman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1296
   SelmaUca
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-ve-sadun-boro-nun-izinden/
   OdaveSadunBoronunIzinde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-boronun-izinde/
   OdaBoronunIzınde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz/
   ACIKDENIZ-KonukCahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-programi/
   STUDYOProgrami_Konuk_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dunya-seyahati-sunumu/
   DünyaSeyahati
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kristal-deniz-ege-ozkan-gulkaynak/
   KristalDenizEGE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kayitsiz-iii-ile-dunya-turu-felsefesi-ozkan-gulkaynak/
   OzkanGulkaynak_Sunum
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-ilk-yardim-hayati-tehlike-ve-tekne-kazalari/
   TAYKSUNUM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sudan-sohbetler-konuk-aysegul-sora/
   AysegulSora_SUdanSohbetler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken-riccardo-de-felice/
   AMERICA’SCU-RiccardoDeFelice
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kural-semineri-iii-ilker-bayindir/
   KuralSeminer-IlkerBayindir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-kuzey-kutup-dairesinden-guney-kutup-dairesine-gronland-ve-antarktika-prof-dr-talat-kiris/
   TAYKSUNUM-PROF.DR.TALATKIRIS
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/turkiyenin-amator-denizcilik-tarihi-ozkan-gulkaynak/
   TurkiyeninAmatorDenizcilikTarihi–OzkanGulkaynak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-sanat-ve-deniz-tutkunu-levent-celmen/
   SanatveDenizTutkunuLEVENTCELMEN
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/camlimani-gunleri-kismet-deniz-boro-polat/
   CamlimaniGunleri
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/denizin-sesi-konuk-prof-dr-ahmet-koman/
   Prof.Dr.AhmetKoman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/keyifle-8-yilda-seyr-i-alem/
   KEYIF’LE8YILDASEYR-IALEM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/atlantik-gecisleri-ekber-levent/
   AtlantikGeisleri-EkberLevent
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/michel-desjoyeaux-ile-online-bulusma/
   MichelDesjoyeauxilebulusma
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-sekoleva-yelken/
   SGSTUDYO–SEKOLEVAYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yuksek-performans-yenkencilik/
   YuksekPerformansYelkencilik
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder-ii-program/
   SGSTUDYO
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder/
   SG STUDYOKonuklarCemGur&TimucinBinder
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken/
   DobraDobraYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-mustafa-cakir/
   SGSTUDYOKonukMustafaCakir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-saruhan-cinay/
   SGSTUDYOKonukSaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/avrupanin-kalbinde-bir-yelkenli/
   Yalcinlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-ejder-ginyol/
   SGSTUDYO-Konuk
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/daddsunum-kadin-ve-deniz-zeliha-ozer/
   KadinveDeniz
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/j40-turkiye-sampiyonasi/
   J40TurkiyeSampiyonasi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/arkas-aegean-link-regatta-2020/
   ArkasAegeanLinkRegatta2020
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aciklamalar-oguz-akif-sezer/
   KomodorOguzAkifSezer-ACIKLAMALAR
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sportsboat-turkiye-sampiyonasi-saruhan-cinay/
   Sportsboat_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenli-tekne-kiralama-nedir/
   YelkenliTekneKiralama
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kadinlarla-barisin-nese-vidinli-hasipek/
   KadinlarlaBarisin-NeseVidinliHasipek
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ilk-yaris-aciklamasi/
   CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ekrem-inozu-roportaji-2/
   EkremInozuRoportajı
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sadun-boro-semra-igtac/
   SadunBoro
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-kendine-yetebilmek-tayfun-timocin/
   TayfunTimocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/2015/04/Untitled3.jpg