TUREB YONETİMİ KURULUS BİLDİRGESİNİ ACİKLADİ

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

23 Mayıs 2014 Cuma

turizmhaberleri.com/ haber Merkezi

Profesyonel turist rehberleri çok uzun yıllar süren zorlu mücadeleler sonrasında yasasına kavuşmasıyla birlikte TUREB bünyesinde yeniden yapılanma ve yol haritası belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meslek yasasının talebi ve hazırlık aşamalarını çok yakından takip eden, bu konuda en fazla haber, makale hazırlayan bir yayın kuruluşu olarak; elbette bu yeni yapılanma sürecini de tavandan tabana kadar dikkatle izliyoruz. Hem içeriden hem de dışarıdan….

Bugün Turist Rehberleri Birliği TUREB tarafından gazetemize gönderilen; TUREB Kuruluş Bildirgesi, Turizmin Entelektüel Sermayesi Olarak Turist Rehberleri, TURKEY Home Of … başlıklı üç yazıda rehberler camiasının görüş ve düşünceleri, eleştiri ve önerileri basın ile paylaşılıyor.

12 bin üyeli Meslek örgütü TUREB tarafından hazırlanan kuruluş bildirgesinde; amaçlar, hedefler, sorumluluklar, yasal zorunluluklar ve görevler aktarılarak sektörde ve kamuoyunda farkındalık yaratılıyor.

İşte TUREB Yönetim Kurulundan Kuruluş Bildirgesi:

Turist Rehberleri Birliği (TUREB), 7 Haziran 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yasası gereği, 18 Temmuz 2013’de gerçekleştirilen ilk genel kurulunda seçilen başkan, yönetim kurulu ve tüm birimleri ile faaliyete geçmiştir. Turist Rehberleri Birliği, bütün turist rehberleri odalarının ve yaklaşık 12 bin üyenin katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. TUREB, kendisine bağlı on üç Turist Rehberleri Odasının sorumluluk bölgelerine has koşulları da göz önünde bulundurmak suretiyle, tüm odalar arasında eşgüdümün sağlanmasında ve odaların faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve sorunlarının çözümünde tüm üyelerine eşit mesafede durmayı taahhüt eder.

Ülkemizin tarihi, kültürel, toplumsal ve doğal değerleri ile birlikte turizm sektörümüzün hedef kitlesini en yakından tanıyan meslek grubu turist rehberleridir. TUREB, başta T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların ve STK’ların katılımıyla oluşturulacak ortak aklın AR – GE ve uygulama çalışmalarını somut, güncel ve bilimsel verilerle destekleyerek; küresel rekabet koşullarına uygun güçlü bir “TÜRKİYE ” markasının yaratılmasını, marka değerinin oluşturulması, konumlandırılması ve geliştirilmesini sürdürülebilirlik ve devamlılık ilkeleri doğrultusunda elzem olarak kabul eder.

TUREB, Turist Rehberleri Birliği olarak ülke menfaatlerini öncelikli tutmak kaydıyla turizmin geliştirilmesi adına ulusal ve uluslararası tüm turizm paydaşlarıyla yasaların belirlediği çerçevede her türlü iş birliğine açık olduğunu beyan eder. Ülkemize gelen turist sayısı ile birlikte niteliğini artırmak TUREB’in başlıca hedefleri arasındadır.

Turist rehberliği mesleğinin tanınması, niteliğinin geliştirilmesi, kamuoyu nezdinde saygınlığının artırılması ve özendirilmesi; mesleki hakların geliştirilmesi, savunulması ve korunması TUREB’in kuruluş amaçları arasında önceliklidir.

Bu doğrultuda meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını; hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak; rehberlerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütür.

Rehberlik mesleğinin niteliğinin geliştirilmesi için turizm rehberliği eğitimi veren üniversitelerimizle ve ilgili tüm diğer eğitim kurumlarıyla etkin işbirliğine gitmek; turizm rehberliği eğitim kaynaklarının çeşitliliği ve kalitesini yükseltmek için ortak çalışma ve araştırmalar yapmak TUREB’in başlıca sorumlulukları arasındadır.

TUREB insan hakları, evrensel değerler, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanır. Bu ilkelerin süzgecinden geçmiş toplumsal talepleri savunmanın, ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda birlikte yaşamanın temel koşulları arasında görür.

TUREB ülkemizde ve dünyada barışın ve adaletin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve pekiştirilmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir. Topluma karşı olan sorumluluğu doğrultusunda ilgili tüm diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde, toplumun hakları ve refahına, toplum bilincine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesini zorunlu görmektedir.

TUREB, doğa hakkını savunan çevreci bir tutumun tüm canlılar ve sürdürülebilir bir turizm açısından hayati öneminin bilincindedir.

TUREB, mesleki hakların iyileştirilmesi ve savunulmasının siyasetten bağımsız bir şekilde yürütülemeyeceğinin farkındadır. Üst meslek kuruluşu olarak TUREB tüm siyasi düşünce ve oluşumlara, mesleki menfaatleri; insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü öncelikli tutmak kaydıyla eşit mesafededir.

TUREB, gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte yürüteceği rehberlik mesleğinin tanıtılması ve kamuoyu nezdinde saygınlığının artırılması çalışmaları sayesinde, geniş toplum kesimlerinin desteğini alarak kamuoyu oluşturmayı mesleki haklarını etkili bir şekilde savunulması açısından önemli görür.

TUREB meslek haklarıyla birlikte toplumsal menfaatleri öncelikli tutar ve bunu yurtseverlik olarak algılar.

Turist rehberleri olarak bizler, kültürlerin ve kadim değerlerin harman olduğu Anadolu’nun tüm renklerine aşığız. Dünyada eşi olmayan bu tarihsel derinlik ve kültürel zenginliğe olan hayranlığımızı ve tutkuyla bağlılığımızı, Anadolu’nun tüm soyut ve somut kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli olan tüm çalışmalarda inisiyatif alacağımızı beyan ederiz. TUREB sahip olduğumuz tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi eşit ölçüde benimser ve saygı duyar.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB), üst kuruluş olarak üstlendiği görevlerin yanında, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yasası uyarınca aşağıdaki görevleri de yerine getirir;

 Turist Rehberleri Odalarını ilgilendiren konularda her odanın görüşünün alınması, bu görüşler doğrultusunda çoğunluğun düşünce ve görüşlerinin belirlenmesi,
 Turist Rehberleri Odalarının yürüttüğü çalışmaların ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlanıp mesleğin gelişmesinin sağlanması,
 Turist Rehberleri Odası mensuplarının genel menfaatlerinin ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerinin korunması,
 Turist Rehberleri Odaları ve mensuplarını birbirine tanıtmak suretiyle mesleki bağın kuvvetlendirilmesi,
 İhtiyaç doğrultusunda yeni turist rehberleri odalarının kurulması ve turist rehberlerinin lüzum ve faydaları hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi için gerekli tüm çalışmaların yürütülmesi,
 Turizm ile ilgili kanunların ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi yolunda gerekli açıklamalarda, yayınlarda bulunulması; gerektiği takdirde ön tasarılar hazırlanması,
 Turist Rehberleri Odalarını ilgilendiren konularda görüşünün yetkili mercilere iletilmesi,
 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, turizmle ilgili mercileri ve Turist Rehberleri Odalarını ilgilendiren mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerinin rapor halinde bildirilmesi,
 Turist rehberlerinin mesleki gelişimlerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü çalışmanın yapılması,
 Kanunların turist rehberlerine tanıdığı hakların ve yüklediği sorumlulukların tam ve haysiyetli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması,
 Turist Rehberleri Odası mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla yayınlar çıkarılması, konferanslar düzenlenmesi, telif ve tercüme eserlerin meydana getirilmesinin teşvik edilmesi,
 Turizmle ilgili tüm kurul ve kurumlarla temas halinde bulunulması,
 Uyulması zorunlu mesleki kuralların tespit ve tavsiye edilmesi,
 Kanunlarla verilen diğer yetkilerin kullanılması.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
TUREB Yönetim Kurulu

Kaynak: turizmhaberleri.com

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1286
   AliNasman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1296
   SelmaUca
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://sualtigazetesi.com/umut-eyriparmak-avrupa-ucuncusu/
   UmutEyriparmak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/miray-ulas-hansa-sinifi-engelli-yelken-dunya-3-su/
   MirayUlas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken-konuk-aydin-yurdum/
   AydinYurdum
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=143593&preview=true
   EjderGinyol
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-konuk-sn-cahit-uren/
   Sn.CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-konuk-kpt-neslihan-karayel/
   NeslihanKarayel_STUDYO
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/deniz-sohbeti-konuk-ozkan-gulkaynak/
   Konuk
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/deniz-kuvvetleri-kupasi-oncesi-murat-tan-atilla-gokova-yaris-ekibi-roportajlari/
   MuratTan&AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-ve-sadun-boro-nun-izinden/
   OdaveSadunBoronunIzinde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/oda-boronun-izinde/
   OdaBoronunIzınde
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz/
   ACIKDENIZ-KonukCahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/studyo-programi/
   STUDYOProgrami_Konuk_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dunya-seyahati-sunumu/
   DünyaSeyahati
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kristal-deniz-ege-ozkan-gulkaynak/
   KristalDenizEGE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kayitsiz-iii-ile-dunya-turu-felsefesi-ozkan-gulkaynak/
   OzkanGulkaynak_Sunum
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-ilk-yardim-hayati-tehlike-ve-tekne-kazalari/
   TAYKSUNUM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sudan-sohbetler-konuk-aysegul-sora/
   AysegulSora_SUdanSohbetler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken-riccardo-de-felice/
   AMERICA’SCU-RiccardoDeFelice
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kural-semineri-iii-ilker-bayindir/
   KuralSeminer-IlkerBayindir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tayk-sunum-kuzey-kutup-dairesinden-guney-kutup-dairesine-gronland-ve-antarktika-prof-dr-talat-kiris/
   TAYKSUNUM-PROF.DR.TALATKIRIS
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/turkiyenin-amator-denizcilik-tarihi-ozkan-gulkaynak/
   TurkiyeninAmatorDenizcilikTarihi–OzkanGulkaynak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-sanat-ve-deniz-tutkunu-levent-celmen/
   SanatveDenizTutkunuLEVENTCELMEN
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/camlimani-gunleri-kismet-deniz-boro-polat/
   CamlimaniGunleri
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/denizin-sesi-konuk-prof-dr-ahmet-koman/
   Prof.Dr.AhmetKoman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/keyifle-8-yilda-seyr-i-alem/
   KEYIF’LE8YILDASEYR-IALEM
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/atlantik-gecisleri-ekber-levent/
   AtlantikGeisleri-EkberLevent
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/michel-desjoyeaux-ile-online-bulusma/
   MichelDesjoyeauxilebulusma
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-sekoleva-yelken/
   SGSTUDYO–SEKOLEVAYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yuksek-performans-yenkencilik/
   YuksekPerformansYelkencilik
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder-ii-program/
   SGSTUDYO
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuklar-cem-gur-timucin-binder/
   SG STUDYOKonuklarCemGur&TimucinBinder
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dobra-dobra-yelken/
   DobraDobraYelken
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-mustafa-cakir/
   SGSTUDYOKonukMustafaCakir
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-saruhan-cinay/
   SGSTUDYOKonukSaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/avrupanin-kalbinde-bir-yelkenli/
   Yalcinlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-ejder-ginyol/
   SGSTUDYO-Konuk
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/daddsunum-kadin-ve-deniz-zeliha-ozer/
   KadinveDeniz
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/j40-turkiye-sampiyonasi/
   J40TurkiyeSampiyonasi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/arkas-aegean-link-regatta-2020/
   ArkasAegeanLinkRegatta2020
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aciklamalar-oguz-akif-sezer/
   KomodorOguzAkifSezer-ACIKLAMALAR
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sportsboat-turkiye-sampiyonasi-saruhan-cinay/
   Sportsboat_SaruhanCinay
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenli-tekne-kiralama-nedir/
   YelkenliTekneKiralama
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/kadinlarla-barisin-nese-vidinli-hasipek/
   KadinlarlaBarisin-NeseVidinliHasipek
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ilk-yaris-aciklamasi/
   CahitUren
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ekrem-inozu-roportaji-2/
   EkremInozuRoportajı
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sadun-boro-semra-igtac/
   SadunBoro
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-kendine-yetebilmek-tayfun-timocin/
   TayfunTimocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/2015/04/Untitled3.jpg