Tanıtım Filmi İhale Duyurusu

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

İstekliler; ihale şartnamesi ve diğer eklerini 27 Nisan 2012 Cuma günü ve saat:17.00’ a kadar 100-TL karşılığında (Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun Vakıflar Bankası Kuyubaşı şubesindeki TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44 no’lu hesabına yatırılacaktır.) Dekontu ibraz ederek Federasyonumuzun İstanbul birimi Koordinatörlüğünden ( Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortaklar İş Merkezi No:71 Kat:9 D:57 Kadiköy-İSTANBUL) adresinden temin edebilirler. Teknik şartnamelerde Tanıtım Filmiyle ilgili diğer detaylar belirtilmiştir.

TSSF

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

TANITIM FİLMİ İHALESİ

1. İhale Konusu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun bugüne kadar yapılmış/yapılacak yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ile Federasyonun yapısını anlatan Türkçe ve İngilizce seslendirmeli ,1 dk lık reklam ve jenerik filmi ile 10 dk lık Tanıtım Filmi’nin yaptırılmasıdır.

Aynı ihale kapsamında 2012 yılı içinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında belirtilen bütün faliyetleri’nin sualtı ve suüstü fotoğraf ve video görüntüleme hizmeti ve bu görüntülerin işlenmiş ve ham olarak Federasyona teslim edilmesi hizmeti de alınacaktır. Burada belirtilmeyen hususların dışındaki konularda teknik şartnamede belirtilen hususlar esas alınacaktır.

2. Federasyonumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine bırakmakta serbesttir.

3. İstekliler; ihale şartnamesi ve diğer eklerini 27 Nisan 2012 Cuma günü ve saat:17.00’ a kadar 100-TL karşılığında (Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun Vakıflar Bankası Kuyubaşı şubesindeki TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44 no’lu hesabına yatırılacaktır.) dekontu ibraz ederek Federasyonumuzun İstanbul birimi Koordinatörlüğünden ( Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortaklar İş Merkezi No:71 Kat:9 D:57 Kadiköy-İSTANBUL) adresinden temin edebilirler. Teknik şartnamelerde malzemelerin kalite ve ölçüleri belirtilmiştir. Malzemelerin miktarları şartnamelerden ayrı bir liste olarak verilecektir.

4. Tekliflerin yazılı olarak 08 Mayıs 2012 Salı günü saat:17:30’a kadar TSSF İstanbul birimine imza karşılığında ve teklif verilen malzemenin örneği ile birlikte kapalı zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

5. İsteklilerin; ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin asıllarını veya noterden tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir.

6. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresinin A4 kağıdına yazılı kaşe ve ıslak imzalı olacaktır.

7. Teklif veren tüzel kişi olması halinde, teklif zarfının içinde teklif vermeye yetkili olduklarını gösterenTicaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, noter tasdikli kimlik ve vergi levhası (vergi dairesinden onaylı veya mali müşavir onaylı) ile 100,00 TL şartname bedelinin Federasyonumuzun Vakıflar Bankası Kuyubaşı şubesindeki TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44 no’lu hesabına yatırıldığına dair dekontun fotokopisi bulunacaktır. Eksik evraklı teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Teklif veren tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve faal olduğuna dair onaylı belge.

9. Teklif veren gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı ve faal olduğunu gösterir onaylı belge. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

10. Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış borcu yoktur yazıların onaylı olarak ibraz edilmesi

11. Tekliflerin yukarıda belirtilen ihale konularını kapsayan maddelerin bir kısmına veyatamamını kapsayacak şekilde verilmesi mümkündür. Ancak hangi hizmete ait olduğu teklifte açık olarak belirtilecektir. Verilen teklifde verilecek hizmet/mal kalemleri ayrı ayrı belirtilmek zorundadır.

12. Teklifte her bir malzeme için talep edilen fiyat ( KDV hariç ) ve ihalenin alınması halinde malzemelerin teslim tarihleri her bir kalem için ayrı olmak üzere açıkça belirtilecektir.

13. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, Firmanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır.

14. Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilmiş olup olmadığı aranacaktır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılacaktır.

15. Teklifler , TSSF Satın Alma Komisyonu tarafından oluşturulacak teknik kurul tarafından kalite, ölçü ve fiyat olarak kontrol edilecektir. Satın Alma Komisyonu bu çalışmasını 11 Mayıs 2012 tarihine kadar tamamlayıp en uygun teklifi / teklifleri belirleyecek ve teklif sahibini sözleşme yapmaya davet edecektir. Sözleşme yapılan gerçek veya tüzel kişilerin teklif ettiği malzemelerin en geç 28 Mayıs 2012 tarihi mesai bitimine kadar Federasyona imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

16. İhaleyi alan / alanlar sözleşmenin imzalanmasını takiben 3 işgünü içinde teklif bedelinin %10 (yüzdeon) tutarındaki meblağı Federasyonunun Vakıflar Bankası Kuyubaşı şubesindeki TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44 no’lu hesabına teminat olarak yatıracaklar ve dekontunu TSSF’na teslim edeceklerdir. Bu miktar, sözleşmede taahhüt edilen tarihte ve istenen kalitede teslim edilmemesi halinde TSSF tarafından irat kaydedilecektir. Sözleşmede belirlenen miktarda 28 Mayıs 2012 tarihine kadar teslim edenlere yatırdıkları teminat tutarı havale edilerek geri ödenecektir. Teminatını yatırmayan ve / veya taahhüt ettiği tarihte istenen kalitede teslim etmeyenlerin sözleşmesinin feshedilmesini ve teminatın irat kaydedilmesini ihaleyi alanlar peşinen kabul ve taahhüt ederler.

17. İsteklilerin ihale dokümanları ve eklerinde istenen diğer belgelerle yukarıda belirtilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonun İstanbul birimine teslim etmeleri İLAN OLUNUR.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
600true thumbnails bottomright 300true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1243
   SedenErdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1286
   AliNasman
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1296
   SelmaUca
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1294
   TuncayTanriverdi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1299
   Selimsidali
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/beysun-gokcin/
   BeysunGokcin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1284
   SelcenTaninmis
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=326
   GokhanKarakas
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/arif-yilmaz/
   ArifYilmaz_DenizinSesi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/selim-pala/
   SelimPala
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1175
   CenkSahin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/umut-dincer/
   UmutDincer
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1173
   HaldunSevel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/nilufer-cetin/
   NiluferCetinRoportajlari
 • 5000 fade false 30 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?cat=1310
   DADDSunumlar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/category/edhem-dirvana/
   EdhemDirvana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600true dots under 150true 800https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-supriz-konuklar/
   EDHEMDIRVANA
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohberi-konuk-deniz-fici/
   DenizFici
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-atilla-gokova/
   AtillaGokova
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/132471-2/
   EdhemDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-alican-kaynar/
   AlicanKaynar
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-sinan-tuzcu/
   SinanTuzcu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-ali-turksen/
   AliTurksen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/edhem-dirvana-sohbetleri-konuk-tolga-pamir/
   TolgaPamir
 • 5000 fade false 60 bottom 0
  SüleymanDirvana
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-batinin-dogu-tutkusu-tayfun-timocin/
   DADDSunum_TayfunTemocin
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/52-super-series-2/
   52SUPERSERIES_son_haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/acik-deniz-konuk-sehir-hatlari-genel-muduru-sinem-dedetas/
   ACIKDENIZ–KonukSehirHatlariGenelMuduru“SinemDedetas”
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sg-studyo-konuk-kivanc-sevinc/
   KIVANC_SEVINC_PROVEZZA_HABERLERI
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/dadd-sunum-her-yonuyle-teknede-enerji-ve-enerji-sistemleri-zafer-turkmen/
   DADDSUNUM_ZaferTurmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelken-postasi-haberler-9/
   YELKEN_POSTASI_Haberler
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/riza-epikmen-schuco-bayk-kis-trofesi-2-ayak-yarislari-oncesi-duygu-ve-dusunceleri/
   RizaEkipmen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/130112-2/
   TirhandilUstaları 1. Bölüm
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2019-ozel/
   TIRHANDILCUP2019OZEL
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/tirhandil-cup-2/
   TirhandilCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/aydik-baskanligina-oflaz-secildi/
   AYDIKBaskanliginaOflazSecildi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/4-deniz-kizi-ulusal-kadin-yelken-kupasinin-ardindan/
   4.Deniz KiziUlusalKadinYelkenKupasıninArdindan
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/the-bodrum-cup-turkiyeyi-yelkencilik-dunyasinda-temsil-etti/
   TheBodrumCup
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123304
   AtlantikGecisi
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123982
   GulinBozkurt
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yasamin-nereyinde-duruyoruz-dilek-ergul/
   DilekErgul
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/banu-oney-ile-denizden-denize-marmarisden-seattlea-yelkenli-tekne-ile/
   BanuOneyileDENIZDENDENIZE
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/yelkenci-turkiye-butun-bolumler/
   YelkenciTurkiye
 • 7000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=123813
   DunyaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/sporcu-gunlugu-5-bolum-yigit-yalcin-citak/
   SporcuGunlugu5.Bolum-YigitYalcinCitak
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124350
   DunyaUcuncusu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ali-poyraz-ozdemir-balkan-sampiyonu/
   AliPoyrazOzdemirBalkaSampiyonu
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/?p=124603
   DerinBaytur
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/ejder-ginyol%e2%80%99dan-gold-cup%e2%80%99ta-birincilik/
   EjderSampiyon
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/rsx-kadinlar-sinifinda-2020-tokyo-olimpiyat-oyunlari%e2%80%99ndayiz/
   DilaraUralp
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/interview-with-ecem-guzel/
   EcemGuzel
 • 5000 fade false 60 bottom 0 sualtigazetesi.com/second-wind-onne-van-der-wal/
   SecondWind
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/no-ordinary-women/
   NoOrdinaryWomen
 • 5000 fade false 60 bottom 0 https://www.sualtigazetesi.com/life%E2%80%99s-daring-adventure/
   Life’sDaringAdventure
 • 5000 fade false 60 bottom 0 http://sgtv.sualtigazetesi.com/the-ocean-race-2/
   THEOCEANRACE_son_haberler

https://www.sualtigazetesi.com/wp-content/uploads/2015/04/Untitled3.jpg